Московская глазная больница


РОЗДІЛ 11. МОДЕЛЬ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ

11.1. Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу (МГБ)

Балансові моделі широко використовують в економічних дослідженнях, аналізі, плануванні. Ці моделі будуються на підставі балансового методу, тобто узгодженні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Якщо описувати економічну систему загалом, то під балансовою моделлю мають на увазі систему рівнянь, кожне з яких виражає балансові співвідношення між виробництвом окремими економічними об’єктами обсягів продукції й сукупною потребою в цій продукції. За такого підходу розглядувана економічна система складається з об’єктів, кожен з яких випускає певний продукт, частина якого споживається ним же та іншими об’єктами системи, а решта виводиться за межі системи як її кінцева продукція. Якщо замість поняття «продукт» увести більш загальне поняття «ресурс», то під балансовою моделлю розуміють систему рівнянь, котрі задовольняють вимоги відповідності щодо наявності ресурсу та його використання. Можна також розглядати приклади балансової відповідності, як-от: відповідність наявної робочої сили й кількості робочих місць, платоспроможного попиту населення та продукції (товарів і послуг) тощо.

Розгляньмо деякі відомі види балансових моделей:

 • часткові матеріальні, трудові й фінансові баланси стосовно до народного господарства чи окремих галузей (регіонів);
 • міжгалузеві баланси;
 • матричні техпромфінплани підприємств і фірм.
 • Балансові моделі на підставі звітних балансів характеризують наявні пропорції, де ресурсна частина завжди дорівнює витратній. Для виявлення диспропорцій використовують балансові моделі, в котрих фактичні ресурси узгоджувались би не тільки з їх фактичним споживанням, а й з потребою в них. Зазначимо, що балансові моделі не містять якогось механізму порівняння окремих варіантів економічних рішень (як це має місце, наприклад, у разі вибору одного з альтернативних варіантів інвестиційного проекту, див. розділ 4) і не передбачують взаємозаміни різних видів ресурсів, що не дозволяє здійснити вибір оптимального варіанта розвитку економічної системи.

  Власне, це й визначає деяку обмеженість балансових моделей і балансового методу загалом.

  Основу інформаційного забезпечення балансових моделей в економіці становить матриця коефіцієнтів витрат ресурсів за конкретними напрямами їхнього використання. Наприклад, у моделі міжгалузевого балансу таку роль відіграє так звана технологічна матриця — таблиця міжгалузевого балансу, що складається з коефіцієнтів (нормативів) прямих витрат на виробництво одиниці продукції в натуральному вираженні. З багатьох причин вихідні дані реальних господарюючих об’єктів не можуть бути використані в балансових моделях безпосередньо, тому підготовка інформації до введення в модель є досить складною проблемою. Так, для побудови моделі міжгалузевого балансу використовується специфічне поняття чистої (чи технологічної) галузі, що поєднує все виробництво певного (агрегованого) продукту незалежно від адміністративної підпорядкованості й форм власності підприємств і фірм. Перехід від господарських галузей до чистих галузей вимагає спеціального перерахунку реальних даних господарських об’єктів, наприклад, агрегування галузей, вилучення внутрішньогалузевого обігу тощо.

  Балансові моделі будуються як числові матриці — прямокутні таблиці чисел. У зв’язку з цим балансові моделі належать до типу матричних економіко-математичних моделей. У матричних моделях балансовий метод дістає чітке математичне вираження. Отже, матричну структуру мають міжгалузевий і міжрегіональний баланси виробництва та розподілу продукції окремих регіонів, моделі промфінпланів підприємств і фірм тощо. Попри специфіку цих моделей їх об’єднує не лише спільний формальний (математичний) апарат побудови та єдиний алгоритм обчислень, а й аналогічність низки економічних характеристик. Це дає змогу розглядати структуру, зміст і основні залежності матричних моделей на прикладі міжгалузевого балансу та розподілу продукції в народному господарстві. Даний баланс відображає виробництво та розподіл суспільного продукту в галузевому розрізі, міжгалузевих виробничих зв’язків, використання матеріальних і трудових ресурсів, створення й розподіл національного доходу.

  Принципова схема міжгалузевого балансу (МГБ) виробництва й розподілу суспільного продукту у вартісному вираженні наведена в таблиці 11.1. У підґрунтя цієї схеми покладено поділ су- купного продукту на дві частини: проміжний і кінцевий продукт; усе народне господарство подане тут як сукупність галузей (чисті галузі). Кожна з цих галузей фігурує в балансі як виробник і як споживач. Розгляньмо схему МГБ в розрізі його блоків, що мають різний економічний зміст, — їх заведено називати квадрантами балансу (на схемі квадранти позначені римськими цифрами).

  Таблиця 11.1

  ПРИНЦИПОВА СХЕМА МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ (МГБ)

  Министерство государственной безопасности СССР

  Содержание

  История [ | ]

  Впервые Народный комиссариат государственной безопасности СССР образован 3 февраля 1941 г. путём разделения Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД СССР) на 2 наркомата: НКГБ СССР, в ведение которого передавались подразделения, непосредственно занятые вопросами государственной безопасности (разведка, контрразведка, охрана правительства и т. д.), и НКВД СССР, в ведении которого оставались оперативные (внутренние), конвойные, пограничные войска, части и подразделения охраны тюрем и лагерей (ГУЛАГ), милиция, части местной противовоздушной обороны и пожарной охраны, а также ряд других. Почти через месяц после начала войны — 20.07 .1941 — НКГБ и НКВД были вновь объединены в НКВД СССР, аппарат НКГБ был реорганизован в Главное управление государственной безопасности НКВД СССР. Народным комиссаром государственной безопасности СССР в феврале — июле 1941 года был В. Н. Меркулов. до и после этого являвшийся первым замнаркома НКВД Л. П. Берия.

  Повторное создание НКГБ СССР состоялось 14.04 .1943. В качестве официальной причины воссоздания Наркомата госбезопастности в довоенном виде выступает нелепое объяснение: «в связи с изменившейся внешней обстановкой» [источник не указан 607 дней ]. При этом подлинные мотивы данного решения Сталина до сих пор неизвестны. В апреле 1943-го НКГБ СССР был образован путём выделения из НКВД СССР тех же подразделений, что и в феврале 1941 года. Наркомом государственной безопасности СССР вновь стал В. Н. Меркулов. Не изменился и спектр задач нового наркомата.

  В июле 1945 года, несмотря на то что НКГБ являлось гражданским ведомством, специальные звания работников НКГБ были заменены воинскими званиями. Нарком В. Н. Меркулов, имевший звание комиссар государственной безопасности 1-го ранга. стал генералом армии. его первый заместитель Б. З. Кобулов — генерал-полковником. а заместитель по кадрам М. Г. Свинелупов — генерал-майором .

  15.03 .1946 все народные комиссариаты были переименованы в министерства, соответственно Народный комиссариат государственной безопасности СССР стал Министерством государственной безопасности СССР, а приказом № 00107 от 22.03 .1946 соответствующим образом были переименованы и территориальные управления (УНКГБ превратились в УМГБ).

  04.05 .1946 министром государственной безопасности стал начальник ГУКР «Смерш» В. С. Абакумов. С его приходом началось перетекание функций МВД СССР в ведение МГБ. В 1947—1952 годах из МВД в МГБ переданы внутренние войска. милиция, пограничные войска и другие подразделения (в составе МВД остались лагерные и строительные управления, пожарная охрана. конвойные войска, фельдъегерская связь ).

  С другой стороны, из ведения МГБ была изъята внешняя разведка. 30.05 .1947 было принято решение о создании Комитета информации (КИ) при Совете Министров СССР во главе с В. М. Молотовым. который объединил внешнюю политическую и военную разведки. В феврале 1949 года КИ при СМ СССР был реорганизован в КИ при Министерстве иностранных дел СССР, в ведение МГБ была возвращена внешняя контрразведка в советских загранучреждениях. В ноябре 1951 года внешняя разведка целиком возвращена в МГБ.

  31.12 .1950 в МГБ создана коллегия из 19 человек в составе министра, его заместителей и руководителей основных управлений.

  04.07 .1951 министр В. С. Абакумов был отстранён, а 11 июля — освобождён от должности решением ЦК ВКП(б) (12 июля арестован). 9 августа министром назначен С. Д. Игнатьев. Осенью 1951 года прошли массовые аресты руководящих работников МГБ (в том числе заместителей министра Питовранова, Селивановского и Королёва).

  02.12 .1951 в связи с передачей разведывательных функций из Комитета информации при МИД СССР в Министерство государственной безопасности СССР приказом МГБ № 00796 в МГБ было вновь образовано Первое главное управление (ПГУ) [2] .

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.08 .1952 воинские звания сотрудников МГБ были отменены, а вместо них введены специальные звания госбезопасности .

  В день смерти Сталина. 05.03 .1953 на совместном заседании ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР принято решение об объединении МГБ и МВД в единое МВД СССР под руководством Л. П. Берии .

  Впоследствии, весной 1954 года, из МВД СССР выделены органы государственной безопасности и образован Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР .

  Задачи [ | ]

  На НКГБ СССР возлагалось ведение разведывательной работы за границей; борьба с подрывной, шпионской, диверсионной, террористической деятельностью иностранных разведок внутри СССР; оперативная разработка и ликвидация остатков антисоветских партий и контрреволюционных формирований среди различных слоев населения СССР, в системе промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства и пр.; охрана руководителей партии и правительства [3] .

  Согласно Военному энциклопедическому словарю под редакцией Маршала Советского Союза С. Ф. Ахромеева на Министерство государственной безопасности СССР возлагались задачи охраны безопасности Советского государства от происков разведок империалистических стран [4] .

  Руководство НКГБ СССР в феврале — июле 1941 г [ | ]

 • Меркулов Всеволод Николаевич (3 февраля — 20 июля 1941 г.) — народный комиссар государственной безопасности СССР
 • Серов, Иван Александрович — 1-й заместитель наркома государственной безопасности СССР
 • Грибов, Михаил Васильевич — заместитель наркома государственной безопасности СССР по кадрам
 • Кобулов, Богдан Захарович — заместитель наркома государственной безопасности СССР
 • Министр государственной безопасности СССР (до 19 марта 1946 г. — народный комиссар) [ | ]

  1-е заместители министра (до 19 марта 1946 г. — наркома) государственной безопасности СССР [ | ]

  Заместитель министра государственной безопасности СССР по общим вопросам [ | ]

  Заместители министра (до 19 марта 1946 г. — наркома) государственной безопасности СССР по кадрам [ | ]

  Постановление о создании МГБ ДНР

  ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА СОВЕТ МИНИСТРОВ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  №17-5 от 17.07.2014г.

  «О создании Министерства Государственной Безопасности

  Донецкой Народной Республики»

  В соответствии со статьей 80, пункт 16 временной Конституции Донецкой Народной Республики

  Совет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Создать министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

  2. Министерству государственной безопасности Донецкой Народной Республики в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления в установленном порядке подготовить и внести в Совет министров Донецкой Народной Республики проект постановления Совета министров Донецкой Народной Республики, предусматривающего утверждение Положения о министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики, установление предельной численности военнослужащих, государственных гражданских служащих и иных работников министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

  3. Министерству государственной безопасности Донецкой Народной Республики в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления в установленном порядке подготовить и внести в Совет министров Донецкой Народной Республики для представления в Верховный совет Донецкой Народной Республики проект закона Донецкой Народной Республики «Об органах государственной безопасности Донецкой Народной Республики».

  4. Руководству министерства обороны Донецкой Народной Республики, Спецкомитета, Батальона «Восток», других специальных и военных формирований Донецкой Народной Республики в недельный срок со дня вступления в силу настоящего постановления предоставить в министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики свои предложения по использованию имеющихся ресурсов и возможностей ведения разведывательной, контрразведывательной деятельности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, защите и охране государственной границы, обеспечению безопасности высших должностных лиц и объектов, защите государственного строя и государственной тайны, борьбе с коррупцией, организованной преступностью и иными уголовными проявлениями, угрожающими государственности Донецкой Народной Республики. Определить, что дальнейшая деятельность данных подразделений по указанным направлениям вне министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики является незаконной.

  5. Определить, что главным и координирующим органом выполнения указанных в п. 4 настоящего постановления государственных функций является министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики, которое регламентирует порядок, сферы, компетенции, формы и методы их реализации, за исключением деятельности структур военной разведки Министерства обороны Донецкой Народной Республики. Указанная деятельность в иных формированиях без согласования с министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики и его санкционирования запрещается.

  6. С момента вступления в силу настоящего постановления запретить на территории Донецкой Народной Республики деятельность Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной пограничной службы, других специальных служб Украины. Запретить оказание содействия указанным структурам со стороны лиц, находящихся, проживающих на территории Донецкой Народной Республики. В случае оказания такого содействия давать ему правовую оценку в виде преступления против интересов Донецкой Народной Республики.

  7. Определить, что в ведение министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики переходит вся собственность, недвижимость, территория, архивы и прочие ресурсы Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной пограничной службы, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики.

  9. Министерству государственной безопасности Донецкой Народной Республики провести инвентаризацию и составить реестры собственности, ранее принадлежавшей Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Управлению государственной охраны Украины, Государственной пограничной службе на территории Донецкой Народной Республики.

  10. Всем воинским, силовым, специальным и иным формированиям Донецкой Народной Республики, в настоящее время временно занимающим здания и сооружения, ранее принадлежавшие Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Управлению государственной охраны Украины, Государственной пограничной службе на территории Донецкой Народной Республики, предпринять все усилия по их освобождению и передаче собственнику в лице министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики, передислоцироваться и освободить указанные помещения. Передать собственнику также автотранспорт и прочее имущество, ранее принадлежавшее Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Управлению государственной охраны Украины, Государственной пограничной службе на территории Донецкой Народной Республики. При отсутствии таковой возможности согласовать с министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики порядок временного нахождения и использования данных зданий, сооружений и имущества.

  11. Руководителям воинских и специальных формирований Донецкой Народной Республики в недельный срок согласовать нахождение на переходный период в указанных помещениях, которое возможно исключительно по согласованию с собственником в лице министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики при составлении соответствующих документов о временном использовании. В данном случае органы, воинские и специальные формирования обязаны принять исчерпывающие меры по сохранению в целости и сохранности временно занимаемых зданий, сооружений, а также всего имеющегося имущества, документации, коммуникаций прочих ресурсов. Персональную ответственность за выполнения данного положения несут руководители соответствующих воинских, специальных и иных формирований, временно занимающих территории, помещения и иные ресурсы министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики, ранее принадлежавшие Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Управлению государственной охраны Украины, Государственной пограничной службе на территории Донецкой Народной Республики

  12. Исключить любые действия по привлечению ресурсов, ранее принадлежавших Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Управлению государственной охраны Украины, Государственной пограничной службе на территории Донецкой Народной Республики без разрешения и согласования с министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

  13. Руководителям воинских, специальных и иных формирований Донецкой Народной Республики, привлекших к своей деятельности помещения, автотранспорт, ресурсы, ранее принадлежавшие Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Управлению государственной охраны Украины, Государственной пограничной службе на территории Донецкой Народной Республики, после согласования с собственником использования, обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики к документам, архивам, помещениям, коммуникациям и прочим ресурсам, находящимся под их контролем и в фактическом ведении на настоящий момент.

  14. Сотрудникам Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной пограничной службы, находящимся на территории Донецкой Народной Республики, в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления прибыть в министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики для регистрации, прохождения переаттестации и решения вопроса о дальнейшем прохождении службы. Невыполнение настоящего требования расценивается как сознательное противодействие деятельности министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики. В случае неявки указанные лица подлежат выдворению за пределы Донецкой Народной Республики. Указанное положение не распространяется на близких и членов семей.

  15. Министру государственной безопасности Донецкой Народной Республики разработать меры по созданию условий к адаптации прошедших переаттестацию сотрудников, ранее проходивших службу в Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Управлении государственной охраны Украины, Государственной пограничной службе, находящимся на территории Донецкой Народной Республики.

  16. Министру государственной безопасности Донецкой Народной Республики выступить заявителем при государственной регистрации министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики в качестве юридического лица в органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также предпринять дальнейшие действия по открытию расчетных счетов министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

  17. Министерству финансов Донецкой Народной Республики в месячный срок разработать и представить на утверждение нормативный акт, определяющий порядок и механизм финансирования деятельности министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

  18. Контроль над деятельностью министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики возложить на Первого заместителя председателя Совета министров Донецкой Народной Республики, ответственного за работу с правоохранительными органами.

  19. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

  Председатель Совета Министров

  Донецкой Народной Республики А.Ю.Бородай

  Министр Совета Министров Б.А.Литвинов

  расшифровать мгб

  Саша Климович Ученик (96), закрыт 1 год назад

  Гастер-азиат Мыслитель (8608) 1 год назад

  Министерство государственной безопасности СССР (МГБ СССР) и Народный комиссариат государственной безопасности СССР (НКГБ СССР) — центральные органы государственной власти СССР, ведавшие вопросами государственной безопасности в феврале — июле 1941 г. и в 1943—1953 гг.

  Министерство государственной безопасности СССР являлось союзно-республиканским министерством.

  15.03.1946 все народные комиссариаты были переименованы в министерства, соответственно Народный комиссариат государственной безопасности СССР стал Министерством государственной безопасности СССР, а приказом № 00107 от 22.03.1946 соответствующим образом были переименованы и территориальные управления (УНКГБ превратились в УМГБ).

  04.05.1946 министром государственной безопасности стал начальник ГУКР «Смерш» В. С. Абакумов. С его приходом началось перетекание функций МВД СССР в ведение МГБ. В 1947—1952 годах из МВД в МГБ переданы внутренние войска, милиция, пограничные войска и другие подразделения (в составе МВД остались лагерные и строительные управления, пожарная охрана, конвойные войска, фельдъегерская связь).

  С другой стороны, из ведения МГБ была изъята внешняя разведка. 30.05.1947 было принято решение о создании Комитета информации (КИ) при Совете Министров СССР во главе с В. М. Молотовым, который объединил внешнюю политическую и военную разведки. В феврале 1949 года КИ при СМ СССР был реорганизован в КИ при Министерстве иностранных дел СССР, в ведение МГБ была возвращена внешняя контрразведка в советских загранучреждениях. В ноябре 1951 года внешняя разведка целиком возвращена в МГБ.

  31.12.1950 в МГБ создана коллегия из 19 человек в составе министра, его заместителей и руководителей основных управлений.

  04.07.1951 министр В. С. Абакумов был отстранён, а 11 июля — освобождён от должности решением ЦК ВКП (б) (12 июля арестован). 9 августа министром назначен С. Д. Игнатьев. Осенью 1951 года прошли массовые аресты руководящих работников МГБ (в том числе заместителей министра Питовранова, Селивановского и Королёва).

  02.12.1951 в связи с передачей разведывательных функций из Комитета информации при МИД СССР в Министерство государственной безопасности СССР приказом МГБ № 00796 в МГБ было вновь образовано Первое главное управление (ПГУ) [2].

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.08.1952 воинские звания сотрудников МГБ были отменены, а вместо них введены специальные звания госбезопасности.

  В день смерти Сталина, 05.03.1953 на совместном заседании ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР принято решение об объединении МГБ и МВД в единое МВД СССР под руководством Л. П. Берии.

  Источник: Товарищ верь - пройдёт она и демократия и гласность. И вот тогда Госбезопасность - припомнит ваши имена.

  Остальные ответы

  Смерть капітана МГБ Аносова

  Окремо як доповнення до березня 1947 року:

  ЯК ЗГИНУВ НАЧАЛЬНИК РОГАТИНСЬКОГО

  РО МҐБ - КАПІТАН АНОСОВ?

  (З архівів СБ в Краю)

  Дня 23 березня 1947 р. в м. Рогатин, Станиславівської области, вбито капітана МҐБ Аносова, начальника Рогатинського РО МҐБ.

  Хто ж убив капітана Аносова?

  Ми відкриємо таємницю цього вбивства!

  Капітана Аносова, начальника Рогатинського РО МҐБ убив Довгий Михайло Йосипович, народжений 10. 6. 1926 року в селі Дички, Рогатинського району, аґент внутренних військ МҐБ УССР, кличка Сорока.

  План цього вбивства вийшов від оперативного працівника УССР Свєрцова (літ понад 40, біле, повне і кругле лице, сиві очі, широкі чорні брови, довгий, грубий, трохи хвилястий ніс, говорить по-російськи). Цей же Сверцов висловився в розмові з Довгим, що для того, щоб здобути довір'я в ОУН і пропхатися в її ряди, Довгий може вбити понад 50 бійців, або 10 офіцерів МҐБ чи МВД. Свєрцов підкреслив, що Довгий може вбити кожного зі складу Рогатинського РО МҐБ та райкому партії, за вийнятком майора МҐБ Бугаєва і першого секретаря райкому партії - Козюберди.

  Наказ, вбити саме капітана Аносова, дав Довгому начальник МҐБ Станиславівської области за порозумінням з майором МҐБ Бугаєвим, оперативним працівником МҐБ Станиславівської области (відпоручник УМҐБ Станиславівської области по Рогатинському району).

  В розмові з аґентом Довгим начальник УМҐБ Станиславівської области зазначив, що коли б Довгий був розкритий Службою Безпеки ОУН, то він у жодному випадку не сміє сказати того, що дозвіл і наказ вбити каштана Аносова дали вищі власті МҐБ.

  По вбивстві капітана Аносова Довгому вдалося пропхатися в ряди ОУН, де в короткому часі він був розкритий як агент, органами Служби Безпеки Організації Українських Націоналістів.

  За вдалий атентат на капітана Аносова аґент Довгий отримав ще 5 000 карбованців від майора Бугаєва, як нагороду з МҐБ УССР.

  Ось як виглядає мерзенна робота МҐБ. Ось яких підлих злочинів допускаються вищі власті МҐБ навіть супроти своїх власних працівників. З яким гидким цинізмом вони розправляються з ними. З яким легким серцем приносять їх в жертву. Ось яку заплату отримують аносови за свою вірну службу. Так виглядає возвеличувана вища сталінська мораль. До таких закам'янілих бандитів і душогубів належить влада в СССР.

  Такі професійні вбивці керують МҐБ і МВД, цією опорою сталінського колоніяльно-експлуататорського режиму.

  Працівники МҐБ і МВД!

  Призадумайтесь над цим обурливим фактом, що ми його навели. Погляньте довкруги себе і подивіться в якому багні Ви застрягли, в якій розбійницькій атмосфері приходиться Вам працювати.

  Ви наставляєте густі тенети аґентури й омотуєте ними кожного громадянина СССР, а в той же самий час власті МҐБ і МВД обставляють аґентами Вас самих; за аносовими стежать бугаєви, а за бугаєвими ще інші агенти. Ви за своїх найближчих співпрацівників непевні, чи вони не підіслані, щоб за Вами слідити. Ви тероризуєте мирне населення. Ви з собачою відданністю поборюєте нас, українських повстанців. Ви по-звірськи знущаєтесь навіть над трупами наших друзів, а в той же час Ваші вищі власті так же само по-бандитськи розправляються з Вами. Вам кожної хвилини грозить поділяти долю капітана Аносова. І в ім'я чого?

  В ім'я того, щоб всякі свєрцови й їм подібні могли отримати нові серії медалів і нагород, щоб ці обер-бандити могли просунутися ще вище по своїй МҐВ-івській драбині. Багато з поміж Вас працівників МҐБ і МВД оправдує свої злочини і звірства служінням батьківщині, пояснює, що Вашої злочинної роботи вимагають інтереси захисту і безпеки батьківщини. Факт про капітана Аносова ясно вказує, як грубо помиляються ті, що так думають. Не інтересам батьківщини Ви служите, а кліці професійних народніх катів, які загребли всю владу до своїх рук і жорстоко поневолюють всі народи та експлуатують широкі працюючі маси СССР. Ви стоїте на послугах кремлівської зграї бандитів, які в своїх злочинах не знають меж.

  Пора Вам зрозуміти вже це! То ж поривайте з роботою в органах МҐБ і МВД, щоб сьогодні не бути співучасниками злочинів сталінської зграї бандитів, а завтра на народньому суді - співвідповідальними за ці злочини. Пам'ятайте, що народ не простить ні одному бандитові, що народ за кожний злочин карає твердо і справедливо. Пам'ятайте, що сталінських злочинців жде та сама доля, що й гітлерівських.

  Бійці внутренних військ МВД!

  Ваші начальники гонять Вас постійно на облави, засідки, наскоки, під час яких Ви мусите гинути, а в той же час ці начальники готові самі знищити по 50 з Вас, щоб тільки просунути у наші ряди одного аґента. Чи ж можете Ви служити такій банді? Чи ж можете Ви вмирати за таких розбійників?

  Ні! Ви повинні боротися проти них.

  Саботуйте накази начальників МҐБ і МВД!

  Ставтеся по-людяному до населення, не тероризуйте його, не знущайтеся над ним, не грабуйте його!

  Не стріляйте до українських повстанців!

  Повідомляйте нас про планові облави, наскоки, засідки!

  Читайте підпільну літературу українського підпільного руху, а вона допоможе Вам пізнати підлу роботу Вашого начальства!

  Смерть катам МҐБ і МВД!

  Злочинці проти людяности і справедливости мусять бути покарані!

  Смерть Сталіну і його бандитській кліці!

  Хай живе революційна боротьба поневолених народів і експлуатованих працюючих мас СССР проти реакційного режиму Сталіна і його кліки!

  Вересень, 1947 р. Перевидано вдруге 1948 р.

  Українські Повстанці

  Источники:
  fingal.com.ua, vikipediya.uz.cm, constitutions.ru, otvet.mail.ru, deratisator.livejournal.com

  20 апреля 2019 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Популярное:

 • Глазная клиника мулдашева в уфе официальный сайт (78)
 • Глазная клиника в одессе на ольгиевской (74)
 • Глазная больница в костанае запись на прием (45)
 • Онкологическая больница в боровлянах (41)
 • Тучково глазная клиника (41)
 • Областная глазная больница костанай запись на прием (40)
 • Клиника глазных болезней г саратов вольская 12 (39)

 • Надавно добавленные материалы:

  Сокол офтальмологическая клиника ростов на дону

  Вебсайт: Современная офтальмологическая клиника оперативного лечения, или сокращенно СОКОЛ это не только аббревиатура, но и символ, потому что соколиный глаз

  Читать далее

  Глазная клиника поколение старый оскол

  Виды деятельности Компания "Поколение, офтальмологический центр" размещена в каталоге в разделах: Услуги офтальмолога города Старого Оскола. Организация осуществляет деятельность в городе Старом Осколе, Белгородская область,

  Читать далее

  Глазная клиника в нижнем новгороде

  Телефон:+7 (831) 223-73-03 Офтальмологическая клиника «Эксимер» работает в Нижнем Новгороде с ноября 2001 года, предлагая пациентам диагностику и лечение различных глазных заболеваний с помощью современного

  Читать далее

  Глазная клиника в орле

  Спасибо, что Вы зашли на сайт Офтальмологического центра профессора С.Н.Басинского. Надеемся, что Вы найдете здесь полезную для Вас информацию Мы

  Читать далее

  Глазная клиника око воронеж

  Центр зрения «ОКО»оказывает специализированную медицинскую помощь по адресу: г. Воронеж, ул. Театральная, д. 26 Контактные телефоны: 8(4732) 55-95-95, 55-44-22, 55-99-44, 911-072, 072 Режим работы . рабочие

  Читать далее

  Глазная клиника федорова в тамбове официальный сайт

  В филиале работают: 312 сотрудников, из них 2 доктора медицинских наук, 5 кандидатов медицинских наук, 2 заслуженных врача Российской

  Читать далее

  Глазная клиника доктора беликовой

  «Глазная клиника доктора Беликовой» является современным новым хирургическим медицинским центром, который предоставляет своим клиентам возможность пройти наиболее полную диагностику болезней глаз и выполнить

  Читать далее